Op 12 november heeft de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn goedgekeurd dat de Veluwse Onderwijsgroep een samenwerkingsbestuur gaat vormen. Dat betekent dat we vanaf 1 februari 2021 verder gaan als één stichting en daarmee wordt het mogelijk om vaart te maken met de herinrichting van het vmbo. De ontwikkeling van twee nieuwe vmbo-scholen, die vanaf schooljaar 2022-2023 hun deuren in Apeldoorn zullen openen, ligt daarmee goed op koers.

 

Meer keuze, meer maatwerk, meer praktijk


De twee nieuwe vmbo-scholen bieden leerlingen veel meer keuzemogelijkheden en sluiten met hun onderwijs beter aan op zowel individuele talenten en ambities als op de praktijk:
leerlingen kunnen straks onderwijs op maat volgen dat gericht is op hun persoonlijke leerbehoeften;
  • leerlingen kunnen kennismaken met veel meer beroepsprofielen dan nu en ze gebruiken de beroepsomgevingen van beide scholen;
  • leerlingen kunnen vakken op verschillende niveaus volgen;
  • leerlingen kunnen een diploma behalen op alle niveaus binnen het vmbo: basis, kader en gemengd/theoretisch;
  • leerlingen leren niet alleen binnen de school, maar ook in bedrijven en instellingen in Apeldoorn en omgeving;
  • leerlingen hebben de tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen hun keuze voor een specifieke richting uitstellen;
  • leerlingen kunnen soepel doorstromen naar het mbo en het havo.


Van drie naar twee scholen

Hoewel de twee nieuwe scholen in augustus 2022 hun deuren openen, betekent dat niet dat het Edison College, Sprengeloo en Veluws College Cortenbosch dan ophouden te bestaan. Alle leerlingen die nu op een van deze drie scholen zitten, maken hun opleiding daar af. Datzelfde geldt voor leerlingen die zich dit schooljaar voor een van deze drie scholen aanmelden. De twee nieuwe scholen starten met een brugklasjaar en breiden de daaropvolgende jaren uit, terwijl de huidige scholen in die periode steeds een jaar afbouwen. Dat betekent dus dat de Veluwse Onderwijsgroep in de schooljaren 2022-2023 t/m 2024-25 vijf vmbo-scholen telt.

Huisvesting

Die vijf vmbo-scholen zijn dan gehuisvest op de drie bestaande vmbo-locaties. Uiteindelijk blijven daarvan twee locaties voor het vmbo in gebruik: de locaties aan de Sprengenweg en Beatrixlaan. Er is bewust gekozen voor twee dicht bij elkaar gelegen locaties, omdat de twee toekomstige vmbo-scholen intensief zullen samenwerken. Ook kunnen leerlingen desgewenst in beide gebouwen onderwijs volgen, zodat zij hun talenten en interesses optimaal kunnen ontwikkelen. Binnen het huisvestingsplan, waarover de Veluwse Onderwijsgroep met de gemeente Apeldoorn afspraken heeft gemaakt, is afgesproken dat de twee toekomstige vmbo-locaties verbouwd zullen worden om ze geschikt te maken voor het toekomstige onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep spant zich in om de overlast van die verbouwingen tot een minimum te beperken, maar sluit niet uit dat vmbo-leerlingen de komende jaren tijdelijk in een ander gebouw onderwijs krijgen.

Toekomstperspectief

Vanuit het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt is er een grote vraag naar goed opgeleide doeners en die vraag zal in de toekomst alleen maar groeien. Praktijkgerichte opleidingen, zoals het vmbo, zijn daarom van groot belang. De Veluwse Onderwijsgroep onderkent dat en investeert daarom in de ontwikkeling van het vmbo. “We hebben er vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust voor gekozen twee compleet nieuwe, toekomstgerichte vmbo-scholen te starten”, aldus Wim Hoetmer van de Veluwse Onderwijsgroep. “Vmbo-leerlingen zijn voor de toekomst van onze samenleving van zeer groot belang en hebben recht op het beste onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij hun talenten en ambities én bij dat wat de toekomst van praktijkgerichte vakmensen vraagt.”